A(z) SPB Befektetési Zrt. oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépeden tárolódnak. További információ

Magunkról
Bemutatkozás
Cégtörténet
Credo
Tulajdonosaink
Média
Kapcsolat
Private banking
Befektetési tanácsadás
Execution only
SPB Avant-Garde
Sovereign Card
Filozófiánk
Befektetési filozófiánk
Értékpapírok
Piacok
Letétkezelési stratégiánk
Geos
Ügyfeleink
Magánügyfelek
Private banking
Befektetési tanácsadás
Execution Only
Intézményi ügyfelek
Befektetési tanácsadás
Execution Only
Önkormányzatok
Befektetési tanácsadás
Pénzügyi tanácsadás
Banki szerződések átvilágítása
Kockázatelemzés
Pályázati tanácsadás
Információk
Ügyféltájékoztatás
Általános információk
Ügyletek előtti tájékoztatás
Szabályzataink
MIFID
ESMA
Gyakori kérdések
Hírlevél
Impresszum
Közzétételek
PSZÁF határozatok
Tulajdonosi határozatok
Forgalmazói közzétételek
Egyéb közzétételek
Kapcsolat
Jogi nyilatkozat
Értékpapírszámla egyenleg
SPB Szolgáltatások
SPB Sovereign Card
SPB Avant-Garde
HAMAROSAN... SPB Fund Selector
Nyelv
A-
A+
Divat
Egészség & Szépségápolás
Elektronika / IT
Gasztronómia
Kultúra
Otthon
Sport & Szabadidő
Utazás & Szállás
Üzleti szolgáltatások
Vásárlás
Vissza az SPB főoldalra

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT


Ön az SPB Zrt. honlapján a „Kapcsolatfelvétel” funkció kitöltésével és adatainak elküldésével elfogadja az alábbi feltételeket.


1. Az adatkezelés jogalapja


Az SPB Zrt. (továbbiakban: Társaságunk) tájékoztatja, hogy a megadott adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20.§ (1) bekezdése szerinti hozzájáruláson alapuló adatkezelés.


Társaságunk a tudomására jutott valamennyi adatot bizalmasan, titokként kezeli és a vonatkozó jogszabályok alapján azokat megismerni jogosult harmadik személyeken túl senki számára nem teszi hozzáférhetővé.


2. Az adatkezeléssel érintettek köre és az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye


Az adatkezeléssel érintettek körébe azok tartoznak, akik igénybe veszik Társaságunk online kapcsolat-felvételi rendszerét. Ügyfeleinknek az online kapcsolat-felvételi rendszerben megadott adatait kizárólag Társaságunk munkavállalói – valamint a Társaságunk munkavállalójának nem minősülő azon természetes és jogi személyek, valamint jogi személynek nem minősülő egyéb jogalanyok, amelyekkel a Társaságunk polgári jogi jogviszonyt létesített (pl. függő ügynökök) – ismerhetik meg. A kapcsolatfelvétel keretében megadott személyes és kapcsolattartási adatokat Társaságunk – jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek teljesítése kivételével – nem adja át harmadik személynek.


3. Adatbiztonság


Az SPB Zrt. mint adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg véletlen sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Társaságunk az adatkezelés részletes szabályait Adatvédelmi szabályzatában rögzíti.


4. Az adatkezelés célja és időtartama


Ön a „Kapcsolattartás” fül alatti mezők kitöltésével és elküldésével hozzájárult ahhoz, hogy a személyes és az önkéntesen megadott kapcsolattartási adatait az alábbi célra felhasználhassuk:

  • gyors kapcsolatfelvétel, az Ön igényeinek felmérése egy esetleges későbbi szerződéses kapcsolat kialakítása érdekében.

Társaságunk személyes és az önkéntesen megadott kapcsolattartási adatait a fent meghatározott célok keretében, az ezen céloknak megvalósításához szükséges ideig kezeli.


5. Az Érintett jogai és azok érvényesítési lehetőségei


5.1.   Ön az Infotv. 14. § szakasza alapján kérelmezheti a Társaságunktól:

a)     tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b)      személyes adatainak helyesbítését, valamint

c)       személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.


5.2.   Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:


5.2.1.    Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 25 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.


5.2.2.        Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri (kivéve ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul), ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha azt a bíróság vagy azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.


A helyesbítésről és a törlésről értesítjük Önt. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


5.2.3. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 


Társaságunk, mint adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Társaságunk a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban esetleg továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


5.2.4. Amennyiben Ön a Társaságunk döntésével nem ért egyet, illetve ha az Társaságunk az Infotv.-ben előírt határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. 


Budapest, 2017. 02. 08.